Ćmielów dn. 09/03/2015r.

 

 

 

 

Ogłoszenie

Burmistrz Ćmielowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)  do wskazania przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

 

I. Informacje ogólne

1.      Nabór na członków Komisji Konkursowej z ramienia organizacji pozarządowych  lub  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzony jest na podstawie art. 15 ust. 2d w/w ustawy.

2.      W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

3.      Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Ćmielowa, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do Komisji Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków Komisji Konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie ofert.

4.      Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

1. W skład Komisji Konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)  są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 17 marca 2015 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, pokój nr 11, tel. fax. /15/ 8612018, e-mail: inwestycje@cmielow.pl