Ogłoszenie
                                                        Burmistrza Ćmielowa
                                            z dnia 02 czerwca 2015 roku
Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Opatowie i Sądzie Rejonowym w Sandomierzu, Prezes Sadu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Ćmielowie o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencje 2016-2019. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.133 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) przy zgłaszaniu kandydatów na ławników należy spełnić następujące wymogi.
 W Y B O R Y    Ł A W N I K Ó W
Do Sądu Rejonowego w Opatowie - w liczbie 2 ławników.
Do Sądu Rejonowego w Sandomierzu  - ogółem 2 ławników ,w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – w liczbie 2 ławnik.
 Zgodnie z art.158 § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U. z 2015r., poz.133 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2) jest nieskazitelnego charakteru,
 3) ukończył 30 lat,
 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
   5)    nie przekroczył 70 lat,
 6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.
       Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
 Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art.55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2014r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5)   dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczna lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie pokój nr 5 na parterze budynku ,gdzie można pobrać druki karty zgłoszenia i inne druki.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.