OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLII/324/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego projektem określa załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 31 sierpnia 2015 r. do 22 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów o godz. 1400.
Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2015 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2015 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@cmielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Ćmielowa.

Załącznik graficzny nr 1
do obwieszczenia
Burmistrza Ćmielowa
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

obrazek