OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 06 października 2015 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r  poz 199 z późn. zm. ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamia się , że na wniosek Gminy Ćmielów w dniu 29 września 2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu rozdzielczego w miejscowości Przeuszyn
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Przeuszyn nr 72, 101/4, 101/6, 101/7, 135, 143, 171, 177
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Ćmielów z dnia 29 września 2015r.
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.