08/01/2016    S5    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

 

Polska-Ćmielów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2016/S 005-004525

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenia nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Ćmielów
ul. Ostrowiecka 40
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
Osoba do kontaktów: Paweł Cielecki
27-440 Ćmielów
POLSKA
Tel.: +48 158612018
E-mail: zamowienia@cmielow.pl
Faks: +48 158612018

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.cmielow.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.cmielow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Gminy Ćmielów.

II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego

Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne) 
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport drogowy w komunikacji miejskiej.

Kod NUTS PL332

II.1.3)Krótki opis zamówienia

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych obejmujących obszar Gminy Ćmielów:
1) Przeuszyn – Brzóstowa;
2) Grójec – Brzóstowa;
3) Trębanów – Ćmielów;
4) Wojnowice – Ćmielów;
5) Stoki Duże – Brzóstowa;
6) Wólka Wojnowska – Ćmielów.

II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie

II.2)Ilość i/lub wartość usług:

II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 1.9.2016
Okres w miesiącach: 16 (od udzielenia zamówienia)

II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny:

IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r., poz. 113). Zgodnie z art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VI.2)Procedury odwoławcze

VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.2.2)Składanie odwołań

VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

7.1.2016