OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLII/324/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brzóstowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego projektem określa załącznik graficzny zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów http://www.bip.cmielow.pl/

 

            Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 07 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2016 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

 

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@cmielow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Ćmielowa.

 

obrazek