OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 24 lutego 2016 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r  poz 199 z późn. zm. ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2013r. poz 267. z późniejszymi zmianami) zawiadamia się , że na wniosek Gminy Ćmielów w dniu 22 lutego 2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie
Wodociągu rozdzielczego z rur PVC 90-110 mm zlokalizowanego na działce nr 821 w miejscowości Ćmielów ul. Sandomierska i 732 w miejscowości Wólka Wojnowska w pasie drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów – Zawichost oraz włączeniem do istniejącego wodociągu zlokalizowanego na działce nr 487/2 w miejscowości Wólka Wojnowska
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 821 oraz 723 i 487/2 w miejscowości Wólka Wojnowska
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.