obrazek         obrazek   obrazek

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ĆMIELÓW

 

 

BURMISTRZ ĆMIELOWA ZAPRASZA DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

 

       Ćmielów, dnia 10/03/2016r.

 

 

Drodzy Mieszkańcy,

 

Gmina Ćmielów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów. Jest to dokument strategiczny opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Ćmielów na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

 

np. na działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i obszary problemowe Gminy Ćmielów, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy. W związku z tym przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie. Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w Urzędzie Miasta i Gminy. Przeprowadzenie ankietyzacji odbędzie się marcu 2016 r.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w Gminie Ćmielów.

Ankietę w wersji elektronicznej znajdą Państwo poniżej.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 1 lub 11 lub u wykonawcy Planu- IGO Sp. z o.o. (tel.: 32 209 12 41 lub e-mail: info@odpady.biz.pl)

 

Wypełnioną ankietę można:

·     dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – pokój nr 11, 1 lub do Sołtysa;

·     przesłać pocztą na adres korespondencyjny: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice;

·     przesłać drogą elektroniczną na adres: info@odpady.biz.pl lub inwestycje@cmielow.pl

 

 

Termin na przekazanie ankiety mija w dniu 31.03.2016 r.


Burmistrz Ćmielowa