Zarządzenie Nr  21/2016

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 21 marca 2016 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i wsparcia organizacji biura doradztwa prawnego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.)  oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

1. Zatwierdzam wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wsparcia organizacji biura doradztwa prawnego.

2. W ramach otwartego konkursu zostały złożone dwie następujące oferty:

- oferta nr 1  na zadanie nr 1 – „Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów ” złożona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św. nazwa zadania „Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów”  

Kwota przyznanej dotacji: 7.000,00zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

 

- oferta nr 1 na zadanie nr 2 – „Wsparcie organizacji biura doradztwa prawnego” złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Św. nazwa zadania „Organizowanie nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i prawnej dla mieszkańców Gminy Ćmielów” 

Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00zł. (słownie: cztery tysiące złotych)

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy, a sprawy finansowe Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.