Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.04.2016r., znak:
IN-III.7820.23.2016 dotyczącego zawiadomienia o wydaniu postanowienia z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 2/15 z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii.