Znak: I.2710.2.2016                                                                                     Ćmielów dn. 28/04/2016r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.2710.2.2016

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.2710.2.2016 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont drogi gminnej nr 318033T Piaski Brzóstowskie przez wieś od km 0+356 do km 0+733,04” (Nr ogłoszenia w BZP: 85378-2016; data zamieszczenia: 12/04/2016r.)

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 93 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi gminnej nr 318033T Piaski Brzóstowskie przez wieś od km 0+356 do km 0+733,04” (Nr ogłoszenia w BZP: 85378-2016; data zamieszczenia: 12/04/2016r.), zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE

Przed otwarciem ofert, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie braku zgodności przedmiaru robót oraz wzoru kosztorysu ofertowego z uproszczoną dokumentacją techniczną w zakresie zastosowania odpowiedniej frakcji kruszyw łamanych na podbudowę pod jezdnią. Wada w postępowaniu z uwagi na termin jej wykrycia w dniu 28 kwietnia 2016r. – w dniu składania i otwarcia ofert ma charakter nieusuwalny i utrudniała by uczciwą konkurencje w postępowaniu. Wskazany opis przedmiotu zamówienia w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w zakresie kruszywa łamanego jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców.  Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w  sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik  postępowania. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający konstruując zapisy SIWZ nie zwrócił uwagi na brak zgodności treści dokumentacji technicznej z przedmiarem robót i wzorem kosztorysu ofertowego. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu składania ofert jest niedopuszczalna i prowadziłaby do narusza art. 7 ww. ustawy. Zmiana SIWZ nie powinna być (nastąpić) w dniu otwarcia ofert. Wynika to bowiem z konieczności zachowania zasad obowiązujących w zamówieniach publicznych, w tym zasady równego traktowania czy też zachowania uczciwej konkurencji, z których wynika, że zamawiający jest zobowiązany prowadzić postępowanie w taki sposób, by nie utrudniać wykonawcom składania ofert. Dokonywanie modyfikacji treści SIWZ w dniu składania ofert, utrudniałoby, co do zasady składanie ofert.  

W takim przypadku zamawiający, unieważnia postępowanie - tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  Aby wada miała charakter, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy – Prawo zamówień publicznych muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki: 1) naruszenie przepisów ustawy przez zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, 2) nieusuwalny charakter tego naruszenia, 3) naruszenie musi powodować niemożność zawarcia ważnej umowy. Zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy uprawnieni są do brania pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujących unieważnieniem zawartej umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale mogą i powinni brać również pod uwagę podleganie unieważnieniu umowy z mocy przepisu art. 146 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zdaniem KIO przyznanie wyłącznej kompetencji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do wzruszania zawartych już umów, nie powinno ograniczać zamawiającym możliwości niedopuszczenia do ich zawarcia przez unieważnienie postępowania, w razie stwierdzenia, iż jest ono obarczone takimi wadami, wykraczającymi jednak poza dyspozycję art. 146  ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającym zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu tego postępowania - zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania. Aby było to możliwe Zamawiający musi nie tylko opisać przedmiot zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jednoznaczny, jasny, zrozumiały i wyczerpujący, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości jaki produkt mogą zaoferować (przepis art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), ale  jednocześnie ten sposób opisu nie może utrudniać uczciwej konkurencji, jak również, co do zasady musi być jednoznaczny i wyczerpujący (przepisy art. 29 ust. 1 ustawy –  Prawo zamówień publicznych).

W tym stanie rzeczy, w celu zachowania uczciwej konkurencyjności, porównywalności ofert oraz zawarcia ważnej umowy, należy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli  postępowanie jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia  publicznego.