OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 133, art. 144 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że na postanowienie z dnia 14.04.2016., znak: IN-III.7820.23.2016
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego
Nr 2/15
z dnia 17.03.2015r., znak: IN-III.7820.1.25.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy miasta Ćmielowa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755, na terenie miasta i gminy Ćmielów, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, wpłynęły zażalenia.

Zażalenia wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, na adres: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.