OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 14 lipca 2016 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

    Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r poz 788 ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 211 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek Gminy Ćmielów w dniu 12 lipca 2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie  "kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm i 160 mm z właczeniem do istniejącego kanału sanitarnego w pasie drogowym ul. Sienkiewicza, zlokalizowanej na działkach nr 1328 i 1397 położonych w mieście Ćmielów"

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1328 i 1397 w Ćmielowie

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.