OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 22 sierpnia 2016 roku

 

    Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz 778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2015 r. poz. 211 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ćmielów z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie:

kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm  i 160 mm z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego w pasie drogowym ul. Sienkiewicza, zlokalizowanej na działkach nr 1328 i 1397 położonych w mieście Ćmielów

w dniu 2016-08-22  została wydana decyzja  znak UAN.6733.8.2016 Nr 8/2016

 

z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.