OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 14 września 2016 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r  poz 788 ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 211 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja S.A w dniu 13 września 2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i n/N – L n/N w miejscowości Wólka Wojnowska gm. Ćmielów
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Wólka Wojnowska nr  423, 424, 425, 426, 427, 509, 504, 505, 506, 507, 508, 384, 510, 519, 518, 597, 598, 596, 559, 502/1, 500, 891, 499, 498, 497, 496, 589, 588, 587, 586, 584, 582, 581, 580, 579, 577, 682/1, 683, 682/2, 684, 816, 833/3, 685, 686, 907, 775, 776, 777, 780, 781, 782, 783, 784/1, 837/2, 836/2
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.