Znak: I.271.9.2016                                                                           Ćmielów dn. 25/10/2016r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.9.2016

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.9.2016 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont dróg III” (Numer ogłoszenia w BZP: 319150 - 2016; data zamieszczenia: 06/10/2016r.) 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Gmina Ćmielów,  działając zgodnie z  art.  93 ust. 3  w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z póź. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.9.2016 na „Remont dróg III” (numer ogłoszenia w BZP: 319150 - 2016; data zamieszczenia: 06/10/2016r.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Do dnia 24 października 2016 roku do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez: „DROGMAR” s.c. Mariusz  Godzina, Piotr Podeszwa  ul. Samsonowicza 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 120.238,28zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy brutto).

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 73.859,21zł. brutto

 

 W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 

   /-/ Jan Kuśmierz