Znak: I.271.10.2016                                                                         Ćmielów dn. 31/10/2016r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.10.2016

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.10.2016 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów” (Numer ogłoszenia w BZP: 324741 - 2016 z dnia 2016-10-17r.) 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Gmina Ćmielów,  działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z póź. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.10.2016 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów (Numer ogłoszenia w BZP: 324741 - 2016 z dnia 2016-10-17r.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Do dnia 26 października 2016 roku do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez: REMONDIS Sp. z o.o.  ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Gulińskiego  13a, 27-400 Ostrowiec Św. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 878.688,00zł. (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych brutto) oraz termin płatności wynoszący 30 dni.

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 850.368,00zł. brutto

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.