OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 26 listopada 2016 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2015 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A z dnia 13 września 2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN i n/N – L n/N w miejscowości Wólka Wojnowska gm. Ćmielów na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr 423, 424, 425, 426, 427, 509, 504, 505, 506, 507, 508, 384/2, 510, 519, 518, 597, 598, 596, 559, 502/1, 500, 891, 499, 498, 497, 496, 589, 588, 587, 586, 584, 582, 581, 580, 579, 577, 682/1, 683, 682/2, 684, 816, 833/3, 685, 686, 907/3, 775, 776, 777, 780, 781, 782, 783, 784/1, 837/2, 836/2

w dniu 2016-11-25 została wydana decyzja znak UAN.6733.10.2016 Nr 13/2016

z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.