OBWIESZCZENIE

Burmistrza Ćmielowa z dnia 26 listopada 2016 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2015 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A z dnia 13 września 2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej n/N – L n/N w miejscowości Wólka Wojnowska gm. Ćmielów na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Wólka Wojnowska nr 910/3, 910/4, 910/12 i 910/13

w dniu 2016-11-25 została wydana decyzja znak UAN.6733.11.2016 Nr 12/2016

z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.