OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 30  grudnia 2016 roku

Na podstawie art.4 ust.2 pkt.l, art.50 ust.l , art.51 ust.l i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz.778) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U z 2015 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ćmielów z dnia 27  września 2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, polegających na budowie rowy otwartego o długości 141,2 mb zlokalizowanego na działkach nr 1251, 1253 i 1254 położonych w mieście Ćmielów
w dniu 2016-12-30  została wydana decyzja  znak UAN.6733.14.2016  Nr 14/2016
z materiałami można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie w godzinach pracy Urzędu.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Ćmielowa w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.