UCHWAŁA Nr XXVIII/176/2016

Rady Miejskiej w Ćmielowie  

z dnia 18  listopada 2016r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 446) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 716 )  zarządza się co następuje:

     § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie

            Miasta  i Gminy Ćmielów:

1)      od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od

b)      pod wodami powierzchniowymi stojącymi  lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych   4,40 zł od    1 ha powierzchni;

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni;

d)      niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługowa albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

     2)    od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 

3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.