obrazek

 

Ćmielów dn. 08/02/2017r.

 

Szanowni Państwo,

 

Gmina Ćmielów informuje mieszkańców, że zamierza złożyć wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w II kwartale 2017 roku.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, czy montaż kotłów na biomasę pod potrzeby własne budynków mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

Przewidywane dofinansowanie może wynieść 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od warunków określonych w naborze wniosków o dofinansowanie.

Biorący udział w projekcie będą musieli zabezpieczyć pozostałe środki na wkład własny. Gmina natomiast na własny koszt i własnym staraniem przygotuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisze umowę i będzie nadzorować realizację projektu oraz dokona jego rozliczenia.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniach z mieszkańcami oraz po zebraniu ankiet. W lutym 2017r. planuje się organizację spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Konieczne będzie również przeprowadzenie wizji lokalnych u osób deklarujących udział, podczas których specjaliści z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zbadają możliwość instalacji OZE w budynku oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji w zależności od potrzeb zgłaszającego. Koszt wykonania takiej wizji lokalnej będą ponosić osoby, które zadeklarują  swój udział w projekcie, a wynosi on około 100-150zł.

Ostateczną decyzję o udziale w projekcie i wykonaniu wizji lokalnej zgłaszający będą mogli podjąć po spotkaniach informacyjnych. Warunkiem aplikacji przez Gminę o środki z RPO WŚ 2014-2020 jest zebranie grupy, co najmniej 100 – 150 mieszkańców, którzy wezmą udział w projekcie. Zebrane zgłoszenia i dane z ankiet będą podstawą do opracowania zbiorczego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WŚ 2014-2020, który Gmina Ćmielów planuje złożyć po ogłoszeniu naboru w II kwartale 2017r. Wniosek o dofinansowanie musi obejmować urządzenia o łącznej mocy zainstalowanej w zakresie od 0,5 do 2 MWe/MWth.

Realizacja projektu będzie możliwa wtedy, gdy uzyskane zostanie dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020. W takim przypadku Gmina będzie zobowiązana wyłonić wykonawcę tych instalacji w otwartej procedurze przetargowej.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w projekcie, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów w nieprzekraczalnym terminie do 28/02/2017r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: inwestycje@cmielow.pl  lub faksem: /15/ 8612018 – decyduje data wpływu do urzędu).

 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, które odbędą się:

- w dniu: 18 lutego 2017r. (sobota) w

- Strażnicy OSP Buszkowice,  m. Buszkowice o godz. 13:00

- Publicznej Szkole Podstawowej w Brzóstowej, Brzóstowa 200A o godz. 15:00

- Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie ul. Rynek 50 o godz. 16:30

- w dniu: 19 lutego 2017r. (niedziela) w:

- Strażnicy OSP w m. Boria o godz. 14:00

- Szkole Podstawowej nr 1 w Ćmielowie ul. Długa 164, o godz. 16:00

 

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji dot. ww. projektu:

- Paweł Cielecki, Romuald Wójcik Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pok. Nr 11, 12 tel. /15/ 8612018, e-mail: inwestycje@cmielow.pl

 

Ankietę oraz deklarację uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony internetowej urzędu lub w pokoju nr 11 lub 12 w tut. urzędzie.

 

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

 

 

/-/ Burmistrz Ćmielowa

Jan Kuśmierz