Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych w roku 2017

 

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817), a także uchwały nr XXVIII/178/2016 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Ćmielowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu:

1) wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów,

2) wsparcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

2. Z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2017 zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych. Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Burmistrz Ćmielowa powoła do komisji konkursowej na określone zadanie osoby, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

4. Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

c) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

d) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Ćmielowa celem podjęcia decyzji.

5. Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2017 upływa z dniem 17 lutego 2017 roku o godz. 15.30

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów.

Decyduje data wpływu do urzędu. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

6. Zgłoszenie kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.