OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Ćmielowa działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 466 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r.  w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2017 rok.


I. Zasady i warunki ubiegania się o otrzymanie dotacji:

Przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez klub sportowy warunków i kryteriów określonych uchwale Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r.  w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów, a mianowicie:

1.Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać kluby sportowe,  nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku realizujące cel publiczny z zakresu sportu, których siedziba mieści się na terenie Gminy Ćmielów.

2. Dotacje na zadanie w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe, które:

1) posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu wydaną na podstawie odrębnych przepisów,

2) uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

3) posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz sprzęt niezbędny do uprawiania określonej dyscypliny sportowej,

4) prowadzą działalność na rzecz mieszkańców Gminy Ćmielów w szczególności poprzez systematyczne szkolenie mieszkańców Gminy w określonej dyscyplinie sportowej, w tym dzieci i młodzieży.

3. Złożą w określonym terminie i miejscu wniosek wraz z kompletem dokumentów.

 

II. Środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu. 

1. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy Ćmielów w 2017 roku wynosi: 76 000,00zł.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W tym przypadku warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie korekty kosztorysu przedsięwzięcia uwzględniającego wysokość przyznanej dotacji.

3. Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wspierania realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach wiekowych, 

2) realizacji programów szkolenia sportowego, 

3) zakupu sprzętu sportowego dla klubu lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu, 

4) wypłaty wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, 

5) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

6) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego lub działań mających na celu popularyzację sportu

4. Dotacja celowa nie może być wykorzystana na:

1) podatki, cła, opłaty skarbowe,

2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

4) nabycie lub dzierżawy gruntów,

5) zadania inwestycyjne,

6) działalność gospodarczą i polityczną,

7) odsetki karne i kary,

8) opłaty transferowe zawodników,

6. Kwota dofinansowania realizacji danego przedsięwzięcia z budżetu Gminy Ćmielów  nie może przekroczyć 95 % jego kosztów. 

7. Przedsięwzięcie finansowane z dotacji celowej nie może być jednocześnie finansowane z innych źródeł budżetu gminy.

8. Forma wypłaty dotacji celowej przyznanej klubom sportowym zostanie określona w umowie. 

 

III. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2017 roku.

IV. Termin i miejsce składania wniosków.

1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego należy składać/przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - sekretariat - pok. nr 15 w terminie do dnia 23.02.2017r. do godz. 11:00, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Wniosek o wsparcie rozwoju sportu w gminie Ćmielów w 2017 roku” oraz pieczęcią wnioskodawcy.

2. Wniosek należy sporządzić wyłącznie na druku wniosku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r.  w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów.

3. O zachowaniu terminu złożenia wniosku do siedziby urzędu decyduje data i godzina wpływu, a nie data nadania przesyłki.

4. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1 nie będą podlegać ocenie.

Zasady podpisywania wniosku i załączników:
Wniosek i niżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w statucie, właściwym rejestrze lub ewidencji.
W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną.
Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

Do wniosku należy dołączyć:

1.Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 4 ust 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „ za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. 

2. licencję lub inny aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony  nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem składania wniosków;

3.  potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu klubu sportowego;

4. informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na jego realizację z innych źródeł.

5. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok kalendarzowy. 

           

V. Warunki i tryb postępowania przy udzielaniu wsparcia finansowego

1.  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, wypełnione kompletnie, czytelnie, oraz złożone w terminie, rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Ćmielowa.

2.  Wnioski złożone po terminie, nie uzupełnione w wymaganym terminie oraz w których nie usunięto wady nie będą rozpatrywane.

3.  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania wsparcia finansowego lub jego przyznaniem.

5.  Ostateczną decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego oraz jego wysokości podejmie Burmistrz Ćmielowa.

6.  Informacja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wsparcia finansowego zostanie opublikowana na stronie www.bip.cmielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów.

7.  Wszystkie wnioski pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcą, ani w trakcie realizacji wsparcia finansowego, ani po jego zakończeniu.

 

VI. Termin i miejsce rozpatrzenia wniosków.
Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 23.02.2017r. o godz. 11:15 w sali nr 13 (sala narad i posiedzeń) Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów.

VII. Postanowienia końcowe
Zastrzega się możliwość unieważnienia całości lub części naboru bez podania przyczyny. Decyzja Burmistrza  Ćmielowa o przyznaniu lub odmowie przyznania wsparcia finansowego jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Informacje na temat naboru wniosków jak również druki wniosków, a także obowiązujących załączników można uzyskać na stronie internetowej www.cmielow.pl, www.bip.cmielow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów - pokój nr 12 tel. (15) 8612018

VIII.  Załączniki

1. Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 grudnia 2010r.  w sprawie określenia warunków tworzenia, w tym organizacyjnych oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Ćmielów –zał. Nr 1

2. Wzór wniosku-  zał. Nr 2

3. Wzór umowy- zał. Nr 3

4. Wzór sprawozdania  - zał. Nr 4