OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 17 lutego 2017 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r  poz 778 ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 211 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek Gminy Ćmielów w dniu 17 lutego  2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z parkingiem i oświetleniem przy ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 555/2 i 651/1
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.