Zarządzenie Nr 30/2017

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 23 marca 2017 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)  oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

1. Zatwierdzam wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wsparcia poradnictwa  prawnego i obywatelskiego.

2. W ramach otwartego konkursu zostały złożone dwie następujące oferty:

- oferta nr 1  na zadanie nr 1 – „Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów” złożona przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św. nazwa zadania „Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów”  

Kwota przyznanej dotacji: 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

- oferta nr 1 na zadanie nr 2 – „Wsparcie poradnictwa  prawnego i obywatelskiego” złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Henryka Sienkiewicza  70 lok. 14c, nazwa zadania „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa  obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Ćmielów”

Kwota przyznanej dotacji: 4.000,00zł. (słownie: cztery tysiące złotych)

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy, a sprawy finansowe Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Ćmielowa

 

    /-/ Jan Kuśmierz