Ćmielów, dnia 29.03.2017 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tj.),

Burmistrz Ćmielowa

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Przeuszyn, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 65, obręb Przeuszyn, dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim