obrazekobrazekobrazek

 

Szanowni Państwo,

 

przedstawiciele instytucji, przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej ze środków zewnętrznych, uprzejmie proszę o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do PGN. Przekazane informacje o planowanych działaniach - przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie, którą dokument został przyjęty do realizacji. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXVIII/174/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów” 

Gmina Ćmielów podjęła działania w celu aktualizacji listy działań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ćmielów (PGN). Tym samym zwracamy się do zainteresowanych instytucji; kościołów i związków wyznaniowych; instytucji oświatowych, opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej; przedsiębiorców oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do PGN. Przekazane informacje o planowanych działaniach - przedsięwzięciach będą podstawą do aktualizacji przedmiotowego dokumentu oraz zmiany uchwały, którą dokument został przyjęty do realizacji.

Działania możliwe do zgłoszenia do aktualizacji PGN-u winny być realizowane na terenie Gminy Ćmielów i dotyczyć m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, czy ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 21 sierpnia 2017 roku do 04 września 2017 roku.

Należy wypełnić poniższy wniosek i  przekazać w następujący sposób:

- dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – pokój nr 11, 1;

- przesłać pocztą na adres korespondencyjny: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice;

- przesłać drogą elektroniczną na dres: info@odpady.biz.pl lub inwestycje@cmielow.pl

 

Zgłoszenie działania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, stanowi jednak podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w wielu programach krajowych i europejskich.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 1 lub 11 lub u wykonawcy Planu- IGO Sp. z o.o. (tel.: 32 209 12 41 lub e-mail: info@odpady.biz.pl

 

Burmistrz Ćmielowa

 

/-/ Jan Kuśmierz