Znak: I.271.8.2017                                                                                       Ćmielów dn. 07/09/2017r.

 

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.8.2017

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.8.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PVC 110mm w m. Ćmielów i Wólka Wojnowska (Nr ogłoszenia w BZP: 573263-N-2017 z dnia 2017-08-17r.)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

     Gmina Ćmielów,  działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.8.2017 pn.: Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PVC 110mm w m. Ćmielów i Wólka Wojnowska (Nr ogłoszenia w BZP: 573263-N-2017 z dnia 2017-08-17r.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) – cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

Do dnia 4 września 2017 roku do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo  Produkcyjno Usługowo Handlowe „EKOINSTAL”  Boksycka 135, 27-415 Kunów. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: 78.222,02zł. (słownie: siedemdziesiąt  osiem tysięcy odwieście  dwadzieścia dwa  złote i dwa grosze)  oraz okres gwarancji 72 miesiące.

Na realizację zamówienia, Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 52.257,40zł. brutto

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

 

                                                                                       Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                        /-/ Jan Kuśmierz