I.271.9.2017                                                                                                 Ćmielów dn. 11/09/2017r.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Gmina Ćmielów informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia znak: I.271.9.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa dróg w Gminie Ćmielów” (Nr ogłoszenia w BZP: 577148-N-2017 z dnia 2017-08-25r.)  w zakresie wszystkich pięciu części zamówienia zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579)  - nie złożono  żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu.

 

W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                    /-/ Jan Kuśmierz