OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

           Działając na podstawie art.39  ust.1, oraz art.50   ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j.Dz.U. z 2017 r., poz.1405 /  Burmistrz Ćmielowa podaje do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania  zmiany w ,,Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla  Gminy Ćmielów”

Zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , przystępując do opracowania  zmiany dokumentu wystąpiono do właściwych organów ,Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o uzgodnienie projektu dokumentu i odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny   oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

           Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j.Dz.U. z 2017 r., poz. 1405/   Burmistrz Ćmielowa bez zbędnej zwłoki poda do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentów oraz będzie informował o uzyskanych uzgodnieniach i opiniach ,a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.   

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,

 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godzinach pracy urzędu.