OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 28 września 2017 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r  poz .1073 ) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja S.A w dniu 21 września 2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na demontażu i budowie jednej sztuki istniejącej stacji 15/0,4 kV Ćmielów Sandomierska wraz z nawiązaniem po stronie SN i n/N w mieście Ćmielów
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1433/3, 1291/1, 1291/2, 1290, 1256, 1257/3, 1257/4, 1258, 1259, 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.