Znak: I.271.13.2017                                                                                      Ćmielów dn. 03/10/2017r.

 

Do wszystkich Wykonawców post. znak: I.271.13.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.13.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa dróg w Gminie Ćmielów – II”  (Numer ogłoszenia: 586732-N-2017 z dnia 2017-09-12r.)

 

Informacja o unieważnieniu postępowania zakresie

części zamówienia nr 1; 2; 3 i 4

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7  w zw. z art. 93 ust. 2 i 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Gmina Ćmielów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: I.271.13.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i przebudowa dróg w Gminie Ćmielów – II ” (Nr ogłoszenia w BZP: 586732-N-2017 z dnia 2017-09-12r)  zostały unieważnione następujące części  zamówienia:

1. Część nr 1 zamówienia – zadanie nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej nr 361/1  w m. Grójec Gmina Ćmielów” 

Część nr 1 zamówienia zostało unieważnione  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – cena oferty przewyższa    kwotę  którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

W terminie składania ofert na część nr 1 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 1 zamówienia za cenę 219.075,85zł. brutto oraz termin gwarancji 72 miesiące. Zamawiający zamierzał  przeznaczyć na realizację części nr 1 zamówienia kwotę 95.882,55zł. brutto. W związku z powyższym  postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego dla części nr 1 zamówienia– zadanie nr 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na działce ewidencyjnej nr 361/1  w m. Grójec Gmina Ćmielów”   zostaje unieważnione

 

2. Część nr 2 zamówienia – zadanie nr 2 „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 360/1 w m. Grójec Gmina Ćmielów”

Część nr 2 zamówienia zostało unieważnione  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część zamówienia  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

3. Część nr 3 zamówienia  – zadanie nr 3 „Remont drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na  działce ewidencyjnej  nr 20 w m. Piaski Brzóstowskie Gmina Ćmielów”

Część nr 3 zamówienia zostało unieważnione  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

4. Część nr 4 zamówienia – zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na  działce ewidencyjnej nr 822 w m. Brzóstowa Gmina Ćmielów”  

Część nr 4 zamówienia zostało unieważnione  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – cena oferty przewyższa    kwotę  którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

W terminie składania ofert na część nr 4 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta złożona  przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 4 zamówienia za cenę 187.582,10zł. brutto oraz termin gwarancji 72 miesiące. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 87.220,95zł. brutto. W związku z powyższym  postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego dla części nr 4 zamówienia– zadanie nr 4 „Przebudowa drogi wewnętrznej  zlokalizowanej na  działce ewidencyjnej nr 822 w m. Brzóstowa Gmina Ćmielów”  zostaje unieważnione

 

     W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

                                                                                                                                            Burmistrz Ćmielowa

                                                                                                                                             /-/ Jan Kuśmierz