Znak: I.271.15.2017                                                                                      Ćmielów dn. 08/11/2017r.

 

Uczestnicy postępowania znak: I.271.15.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.15.2017 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" (Numer ogłoszenia: 608465-N-2017 z dnia 2017-10-27r.)

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

            Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: „EKOM” Maciejczyk  Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: I.271.15.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" (Numer ogłoszenia: 608465-N-2017 z dnia 2017-10-27r.)

Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), tj.  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; wykonawca nie wniósł wadium.

Uzasadnienie:

W dnu 07 listopada 2017r.  o godz. 11:05 została złożona oferta przez wykonawcę: „EKOM” Maciejczyk  Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny w opakowaniu zewnętrznym zgodnym z zapisami zawartymi w rozdz. X ust. 21 SIWZ. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ oferta oraz dołączone do niej załączniki (oświadczenia) skierowane są do Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  Jańczyce 50, 27-552 Baćkowice na realizację zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212”. Treść oferty pod względem przedmiotu zamówienia, terminu wykonania jak i kryteriów oceny ofert w żaden sposób nie odpowiada treści SIWZ, a wiec podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy.

Wykonawca do dnia 07/11/2017r. do godz. 12:00 nie wniósł wadium w niniejszym postępowaniu, czego wymagał zamawiający zapisem zawartym w rozdz. VIII SIWZ oraz w sekcji IV pkt. 1.2) ogłoszenia
o zamówieniu, a więc oferta podlega odrzuceniu na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7b ww. ustawy.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     Gmina Ćmielów, działając na podstawie art.  92 ust. 1 pkt. 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów" (Numer ogłoszenia: 608465-N-2017 z dnia 2017-10-27r.). Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)  – cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Ofertę nr 1 Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wykonawca nie wniósł wadium w postępowaniu.  Oferta nr 2 – najkorzystniejsza i nie podlegająca odrzuceniu złożona przez: REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na kwotę: 1.104.192,00zł. brutto nie pozwala na zawarcie umowy z uwagi na fakt, że Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 817.723,20zł. brutto i nie może jej zwiększyć do ceny ofertowej.

W związku z powyższym  postępowanie zostaje unieważnione.

 

     W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

 

                                                                                                                                                Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                                                     Jan Kuśmierz