Ćmielów dn. 08/01/2018r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert

na realizację zadań publicznych w roku 2018

 

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm) oraz rozdziału XII załącznika do uchwały nr XLVI/261/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

Burmistrz Ćmielowa

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:

 

1) wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów,

2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2018 zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych. Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Burmistrz Ćmielowa powoła do komisji konkursowej na określone zadanie osoby, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

b) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

c) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Ćmielowa celem podjęcia decyzji.

 

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych na rok 2018 należy dokonać do dnia 18 stycznia 2018 roku

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy dostarczyć  drogą pocztową lub  osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Decyduje data wpływu do urzędu. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

Zgłoszenie kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.