OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 8 stycznia 2018 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r  poz .1073 z późn. zm.) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa S.A w której imieniu występuje pełnomocnik POL-BUD Monika Polek w dniu 05 stycznia 2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia o odcinek PE Dn 40mm długości około 67m.


Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Wólka Wojnowska nr 384/1 i 384/2


Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.