OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XLVI/261/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok i uchwały Nr XLVII/272/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku  w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XLVI/261/2017  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok  

 

Burmistrz Ćmielowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu:

- pomocy społecznej

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania w 2018 roku:

1.   Konkurs ofert obejmuje zadania w zakresie:

a) wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów,

Nazwa zadania

Warunki realizacji

Termin realizacji

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w 2018r.

Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów

Pozyskiwanie żywności i jej przekazywanie dla osób najbardziej potrzebujących, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta i Gminy Ćmielów

marzec  – grudzień 2018r.

 

3.000,00

 

b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

Nazwa zadania

Warunki realizacji

Termin realizacji

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w 2018r.

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie o nawierzchni  sztucznej – poliuretanowej wraz z budową ogrodzenia panelowego o wys. 4m, piłkochwytami zabramkowymi  i budową oświetlenia obiektu. Boisko z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Boisko o wymiarach 44m x24m + opaska  boiska z kostki betonowej o szerokości 0,5m. Wymiary obiektu 45x25m.  Wyposażenie boiska:  bramki do piłki ręcznej/nożnej – 2szt, stojaki  do koszykówki – 2kpl.  oraz stojaki do siatkówki/tenisa -2kpl.

Oświetlenie boiska za pomocą naświetlaczy LED montowanych na sześciu słupach. Zasilanie energetyczne z istniejącego słupa energetycznego zlokalizowanego na działce nr 555/2 plus niezbędne sterowanie. W ramach zadania należy wykonać zagospodarowanie działki (umocnienie skarpy płytami ażurowymi, obsianie trawników). Lokalizacja boiska – działka nr 555/2 obręb Ćmielów – Miasto. Promocja projektu.

marzec – październik 2018r.

360.000,00

 

 

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.  których mowa w art.tutową w danej y wymienione w art.ystawienia)akresu 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm./ prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem

 

III. Sposób przygotowania oferty:

1.    Oferenci, o których mowa w rozdz. II składają pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa  w art. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm/, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). 

2.    Ofertę należy wypełnić czytelnie. Wszystkie pola oferty muszą być uzupełnione. W przypadku, gdy dane pole nie dotyczy oferenta winno zawierać sformułowanie „nie dotyczy” lub przekreślić pole,  a w przypadku pól liczbowych należy wpisać „0”.

3.    Oferta wraz z załącznikami winna być trwale spięta.

4.    Oferta musi obejmować całe zadanie.

5.    Do oferty należy załączyć:

a.    kopię aktualnego wyciągu  z właściwego  rejestru lub ewidencji

b.    kopię aktualnego statutu organizacji,

c.    umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku oferty wspólnej;

d.    dokumenty upoważniające dane osoby do reprezentowania podmiotu (dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu);

e.    w przypadku oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej - aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu do zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania rozliczeń w tym zakresie,

f.     kserokopie kwalifikacji/uprawnień osób biorących udział w realizacji zadania jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadania.

Dokumenty składane w formie kopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

6.  Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone na niewłaściwym druku,

b) złożone po terminie składania ofert

c) złożone przez podmioty nie spełniające warunku opisanego w rozdziale II

7. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie, a zawarte w niej informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, w szczególności w zakresie sposobu realizacji celów.

8. Oferenci wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winni przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

9. Burmistrz Ćmielowa zastrzega prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację danych zadań oraz terminów ich realizacji.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

2.      Dotacja zostanie przyznana tej organizacji, której ofertę wybierze Burmistrz Ćmielowa.

3.      Warunkiem przekazania dotacji z budżetu gminy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.      Umowa o dotację zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

5.      Jeżeli z przyczyn leżących po stronie organizacji (w szczególności na skutek nie dostarczenia przez organizację wymaganych dokumentów, wyjaśnień itp.) umowa o dotację zostanie zawarta w terminie późniejszym, Burmistrz może przyznać dotację w wysokości niższej niż wskazana w ofercie - proporcjonalnie do okresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.

6.      W uzasadnionych przypadkach, w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na dane zadanie. W takim przypadku środki przeznaczone przez Gminę Ćmielów na realizację zadania mogą zostać podzielone pomiędzy dwie lub więcej organizacji.

7.      Organizacja, której przyznano dotację w kwocie niższej niż wynikająca z treści oferty, może odstąpić od zawarcia umowy. W razie zawarcia umowy organizacja zapewnia udział środków własnych w kwocie pomniejszonej proporcjonalnie do przydzielonej kwoty dotacji lub na poziomie określonym w ofercie.

8.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrza Ćmielowa może odstąpić od realizacji zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

9.      Od decyzji Burmistrza  w przedmiocie wyboru oferty nie przysługują żadne środki odwoławcze.

10.  Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł bez uwzględniania wkładu osobowego (świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) – minimum 10% kosztu całkowitego zadania.

11.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztów zadania lub wycofać ofertę.

13.  Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną   ujawnione   nieznane   wcześniej   okoliczności   podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

14.  Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zakup gruntów i nieruchomości,

2) działalność polityczną lub religijną,

3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy na udzielenie dotacji, pokrycie odsetek za zwłokę w płatnościach, strat i długów,

 

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Warunkiem realizacji zadań jest ich adresowanie do mieszkańców Miasta i Gminy Ćmielów.

2.      Zadania winne być realizowane ze starannością, zgodnie z zawartymi umowami i złożonymi ofertami. Termin realizacji określonego zadąsania podano w rozdziale I niniejszego ogłoszenia.

3.      Realizacja zadania winna być prowadzona z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

4.      Organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja.

5.      Po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania w terminie określonym w art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku,  poz. 1817 z późn. zm)

 

VI. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać/przesłać w terminie do 22 lutego 2018 roku do godz. 12:00, adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów – sekretariat, pokój nr 15.

2. Liczy się data i godzina wpływu oferty do urzędu.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być następująco opisana: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22 lutego 2018 roku o godz. 12:15 w pokoju nr 13 – sala narad i posiedzeń – Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wybory ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni licząc od terminu składania ofert. Organizator w wyjątkowych sytuacjach może wydłużyć termin niezbędny do rozpatrzenia ofert potrzebny do konsultacji oczekiwanego od oferentów rezultatu zadania.

2. Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową zgodnie z rozdziałem XII uchwały Nr XLVI/261/2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2018 rok,

3. Komisja dokona rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Ćmielów w zakresie: pomocy społecznej oraz upowszechniania  kultury  fizycznej i sportu.

4. Komisja oceni formalnie i merytorycznie złożone oferty w konkursie na podstawie Karty Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

5. Komisja Konkursowa:

a) dokona komisyjnego otwarcia ofert,

b) zweryfikuje oferty pod względem formalnym:

- oceni czy oferta została złożona przez kwalifikującego się oferenta,

- oceni czy oferta została złożona na właściwym formularzu,

- oceni czy oferta została złożona w wymaganym terminie,

- oceni czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki i czy spełniają one wymogi ważności,

-  oceni czy oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,

c)    zapozna się z treścią złożonych ofert,

d)   oceni oferty pod kątem merytorycznym min:

- możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),

- oceni przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zasięg realizowanego zadania,

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne;

- udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

-  uwzględni planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

- oceni oferty pod kątem finansowania realizacji zadania - ocena kalkulacji kosztów, wielkości deklarowanego wkładu własnego organizacji oraz wielkości środków pozyskanych z innych źródeł wykazanych w kalkulacji kosztów,

6. Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

7. Komisja Konkursowa, działa na podstawie Regulaminu Prac Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

8. Komisja sporządzi protokół zwięźle opisujący przebieg jej prac i zawierający opinie dotyczące poszczególnych ofert sporządzony wg. w/w kryteriów ze wskazaniem ofert najkorzystniejszych,

9. Komisja niezwłocznie przedłoży protokół Burmistrzowi Ćmielowa, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia w którym upłynął termin na składanie ofert.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej urzędu (www.bip.cmielow.pl i www.cmielow.pl ).

11. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300) oraz ewentualne  dostosowanie  zakresu i kosztorysu zadania do wysokości  przyznanej dotacji jeżeli zajdzie taka konieczność.

12. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych podlega ona jednorazowemu uzupełnieniu/wyjaśnieniu.

 

VIII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju, zrealizowanych przez Gminę Ćmielów w roku bieżącym oraz w roku poprzednim.

W roku 2017 gmina Ćmielów przekazała dotację dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie:

-  pomocy społecznej – 5.000,00zł.

- organizacji biura doradztwa prawnego -  4.000,00

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- 76.000,00 (ustawa o sporcie)

W bieżącym roku Gmina Ćmielów nie realizowała zadań tego typu.

 

IX. Postanowienia końcowe.

1.    Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony. Dotowany podmiot wykonujący zlecone zadanie zobowiązany będzie do: prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania; dostarczenia na wezwanie dotującego oryginałów dokumentów /faktur, rachunków, itp./ celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

2.    Informacji w sprawie konkursu udziela Romuald Wójcik, Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, pokój nr 11, tel./fax/15/ 8612018 w godzinach pracy urzędu, e-mail: inwestycje@cmielow.pl

 

 

                                                                                                            Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                               /-/ Jan Kuśmierz