INFORMACJA 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2017 do 31. 12. 2017

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

 

       Uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr  XXXII /191 / 2017 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017  rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę :  26 036 072    zł. , a po stronie wydatków kwotę  : 27 604 072  zł.

 

            Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetową, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę  1 568 000,00  ,

Plan przychodów wyniósł : 2 069 322,30  , a plan rozchodów : 501 322,30 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie:    600 000 oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 1 469 322 ,30zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na  koniec  IV kwartału  2017 r. , to jest do 31. 12. 2017  roku  :

        Planowane  dochody  (po zmianach )w kwocie  : 27 887 168,93 zł , z tego :

        - dochody bieżące :         26 581 390,63  zł.

        - dochody majątkowe  :    1 305 778,30  zł.

       Dochody zostały wykonany  w wysokości  :  26 117 392,19  zł. tj. w  93,65 % , z tego :

        - dochody bieżące :         26 084 795,89  zł.

        - dochody majątkowe             32 596,30  zł.

        Planowane  wydatki (po zmianach )w kwocie  : 29 546 472,93  , z tego :

        - wydatki  bieżące :        26 378 489,93 zł.

        - wydatki  majątkowe  :   3 167 983,00  zł.

       Wydatki zostały wykonane w wysokości  : 25 783 572,20   tj. w  87,26  % . z tego :

        - wydatki  bieżące :             24 798 595,59    zł.

        - wydatki  majątkowe  :           984 976,61    zł.

       Planowany deficyt budżetowy wynosi : 1 659 304 ,00 zł.

    

  Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka  budżetowy w wysokości :  333 819,99 . ,

Plan  przychodów wynosi : 160 626,30  , a rozchodów :  501 322,30 zł.

Wykonanie  przychodów wynosi : 691 304,30  zł. , a rozchodów :  501 322,30 zł.zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 199 504 ,08 zł., z czego pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kielcach stanowi kwota : 199 504 ,08 .

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.