Zarządzenie Nr  20/2018

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 26 lutego 2018 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 11/2008 Burmistrza Ćmielowa z dnia: 31 stycznia 2018 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Ćmielów w zakresie: pomocy społecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz powołania  Komisji Konkursowej  do zaopiniowania złożonych ofert, zarządzam, co następuje:

 

§1.

1.      Przyznaję dotację w wysokości 3.000,00zł. (słownie: trzy tysiące złotych) dla Stowarzyszenia: Świętokrzyski Bank Żywności ul. Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  na realizację w 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów pn,:  „Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność  dla mieszkańców gminy Ćmielów”

2.      Przyznaję dotację w wysokości 360.000,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)  dla Stowarzyszenia: Miejski Klub Sportowy „Świt” w Ćmielowie  ul. Sportowa 50, 27-440 Ćmielów na realizację w 2018 roku w formie wsparcia  zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Stanisława Staszica w Ćmielowie”

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy, a sprawy finansowe Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                BURMISTRZ

 

                                                                                                              /-/ Jan Kuśmierz