2/F/17 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa.