obrazek

 

Znak: I.271.3.2018                                                                                        Ćmielów dn. 16/04/2018r.

 

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.3.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (Numer ogłoszenia: 537496-N-2018 z dnia 2018-03-28r.)

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie

części zamówienia nr I; II i  III

Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Gmina Ćmielów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: I.271.3.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów (Numer ogłoszenia: 537496-N-2018 z dnia 2018-03-28r.) zostały unieważnione następujące części  zamówienia:

 

1. Część nr I zamówienia – zadanie nr 1 „Modernizacja energetyczna budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie„

Część nr I zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część zamówienia  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

2. Część nr II zamówienia– zadanie nr 2 „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ćmielowie”. 

Część nr II zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część zamówienia  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

3. Część nr III zamówienia  – zadanie nr 3  „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Brzóstowej”

Część nr III zamówienia została unieważniona  na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) – na daną część nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

     W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

 

                                                                                                                Burmistrz

 

                                                                                                            Jan Kuśmierz