OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ĆMIELOWA

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku

 

           Działając na podstawie art.48 ust. 4  ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. /

 

Informuję  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku

 

Zgodnie z art.57 ust.1 pkt 2 i art.58 ust. 1 pkt.2 w związku z art.48 ust.1 i 2 ustawy z dnia    

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2017 r. poz. 1404 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku.

Burmistrz Ćmielowa podaje do publicznej wiadomości ,że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach i Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą   ,,   Program  Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku ”.

Organy te po zapoznaniu się z przedłożona dokumentacją i projektem dokumentu stwierdziły ,że odstępują od w/w procedury.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził swoją opinię pismem Nr. WPN-II.410.52.2018.AN z dnia 22.05.2018 r.,

- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach  wyraził swoja opinię pismem Nr.NZ.9022.5.41.2018  z dnia 08.05.2018 r.,

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z pismami organów dla  Projektu  Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów przy ulicy Ostrowieckiej 40, w  Ćmielowie,

 pokój nr 1, tel. (015) 86 12 018 w godz. 7.30-15.30.