OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 21 maja 2018 roku

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja S.A w dniu 14 maja 2018r. zostało na podstawie art. 123 oraz art.98 §2 wydane postanowienie znak UAN.6733.3.2017 o podjęciu zawieszonego w dniu 09 marca 2018r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na demontażu i budowie jednej sztuki istniejącej stacji 15/0,4 kV Ćmielów Sandomierska wraz z nawiązaniem po stronie SN i n/N w mieście Ćmielów na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1433/3, 1291/1, 1291/2, 1290, 1256, 1257/3, 1257/4, 1258, 1259, 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.
Stronom służy złożenie zażalenia na postanowienie  w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.