Znak: I.271.5.2018                                                                                                                                             Ćmielów dn. 16/07/2018r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: I.271.5.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na terenie Gminy Ćmielów” (Numer ogłoszenia: 576212-N-2018 z dnia 2018-06-20r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie

części zamówienia nr 1; 2 i 3

Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Ćmielów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: I.271.5.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na terenie Gminy Ćmielów” (Numer ogłoszenia: 576212-N-2018 z dnia 2018-06-20r.) zostały unieważnione następujące części zamówienia:

1. Część nr 1 zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóstowa i Grójec”

Część nr 1 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – cena oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

W terminie składania ofert na część nr 1 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez: Zakład Usług Wod. Kan Zenon Łukawski ul. Karpacka 6, 27-200 Starachowice. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 1 zamówienia za cenę 34.870,50zł. brutto oraz termin gwarancji jakości 72 miesiące. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części nr 1 zamówienia kwotę 19.516,32zł. brutto. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 1 zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzóstowa i Grójec” zostaje unieważnione

2. Część nr 2 zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie” Część nr 2 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – cena oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

W terminie składania ofert na część nr 2 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez: Zakład Usług Wod. Kan Zenon Łukawski ul. Karpacka 6, 27-200 Starachowice. Wykonawca zaoferował wykonanie części nr 2 zamówienia za cenę 35.547,00zł. brutto oraz termin gwarancji jakości 72 miesiące. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację części nr 2 zamówienia kwotę 24.391,90zł. brutto. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części nr 2 zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie” zostaje unieważnione

3. Część nr 3 zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu i przyłącza wody – ul. Jasna w Ćmielowie”

Część nr 3 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – na daną część nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu nie został ustanowiony dynamiczny system zakupów.

                                                                                                                                                    Burmistrz 

                   

                                                                                                            Jan Kuśmierz