OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 50 ust. 1  i art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r  poz .1073 z późn. zm.) oraz z art. 10 § l , art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zmianami ) zawiadamia się , że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie w której imieniu występuje pełnomocnik pan Adam Grzegorczyk w dniu 20 sierpnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na „budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej n/N – L/N w miejscowości Glinka – gm. Ćmielów”
Inwestycja będzie realizowana na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miejscowości Glinka nr 24, 39, 40, 44/2, 55, 56, 57, 58/2, 59, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 99, 110, 172, 173, 174/1, 179, 189, 190, 196, 197, 198, 199, 203, 315, 324 i Krzczonowice 233 i 242
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.