Znak: I.7013.12.3.2018                                                                       Ćmielów, 03.09.2018r.

 

INFORMACJA

O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

            Gmina Ćmielów działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222) informuje, że w trakcie przygotowania są następujące zadania inwestycyjne:

1.       Rozbudowa  drogi gminnej nr 318057 T Ćmielów, ul. Kolejowa odcinek II na kilometrze 1+133 do połączenia z drogą na terenie kolejowym realizowaną przez inny podmiot – odcinek długości 86,0 m„

 

W ramach wyżej wymienionych inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować w formie pisemnej na adres:

Gmina Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

Informacje dotyczące planowanych inwestycji drogowych można uzyskać pod numerem telefonu
(15) 861 20 18.

            Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a). urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b). linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym osobom.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza informacja została udostępniona w dniu: 03 września 2018 roku na stronie internetowej Gminy Ćmielów www.bip.cmielow.pl w zakładce „Ogłoszenia/Burmistrza Ćmielowa” oraz przesłana
do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.