OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ćmielowa z dnia 19 września 2018 roku

O wydaniu przez Burmistrza Ćmielowa decyzji znak UAN.6733.3.2018 z dnia 19 września 2018r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
zawiadamia się , że dniu 19 września 2018r. została wydana decyzja znak UAN.6733.3.2018 z dnia o umorzeniu postępowania procedowanego z wniosku PGE Dystrybucja S.A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na demontażu i budowie jednej sztuki istniejącej stacji 15/0,4 kV Ćmielów Sandomierska wraz z nawiązaniem po stronie SN i n/N w mieście Ćmielów na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1433/3, 1291/1, 1291/2, 1290, 1256, 1257/3, 1257/4, 1258, 1259, 1264, 1265, 1266, 1267, 1270, 1271
Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.
Stronom służy złożenie zażalenia na postanowienie  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.