Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w dniach 06-15 czerwiec 2005r. Kontrola obejmowała prawidłowość naliczenia i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników UMiG w okresie 2002-2003r.