WYKAZ

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.):

 

 

lp

Nr decyzji i data jej wydania

 

Rodzaj i lokalizacja inwestycji

1

UAN.7331/24/2010 z dnia 17.06.2010

budowa budynku gospodarczego na działce nr ew. 2308

2

UAN.6733.3.2011 z dnia 06.04.2011

odbudowa i budowa rowu odwadniającego ulicy Kolejowej w Ćmielowie na terenie działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 1006/1, 1028/2, 984, 982, 287/

3

UAN.6733.14.2016   NR 14/2016 z dnia 30.12.2016

wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, polegających na budowie rowy otwartego zlokalizowanego na działkach nr 1251, 1253 i 1254 położonych w mieście Ćmielów

4

UAN.6730.5.2017   Nr 6/2017 z dnia 25.04.2017

rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwa ganki wejściowe (jeden od strony północnej drugi od południowej) na działkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej miasta Ćmielowa nr 2310 i 2308.