Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji

konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert

na realizację zadania publicznego pn. wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów

 

1. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art. 15 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 2d-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450), uchwały nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Ćmielów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Ćmielowa ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ramach otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu: wsparcia organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów.

2. Z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2019 zostanie wybranych co najwyżej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych  lub  podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

4. Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów  określonych w treści  ogłoszenia konkursowego,

b) proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

c) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Ćmielowa celem podjęcia decyzji.

5. Ustala się następujące  kryteria wyboru kandydata:

a) znajomość tematyki obszarów współpracy, w których zlecana będzie realizacja zadań publicznych

b) znajomość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450)

c) doświadczenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

6. Nabór prowadzony będzie w okresie od 5 lutego 2019r.  do 13 lutego 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy kandydata należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów. Decyduje data wpływu do urzędu. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozparzenia.

7. Zgłoszenie kandydata powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                    Burmistrz Ćmielowa

 

                                                                                                                                                                                      /-/  Joanna Suska